Yamaha produžena garancija

1. Obim i uslovi 'Yamaha produžene garancije'

Prema uslovima 'Yamaha produžene garancije', DELTA TEAM d.o.o. KRŠKO, CKŽ 135a, Krško, pokriva troškove otklanjanja kvarova ili nedostataka uzrokovanih greškama u materijalu ili izradi originalnih mehaničkih, električnih ili elektronskih komponenti ili sklopova proizvoda, u periodu od jedne ili dve godine* nakon isteka roka trajanja. originalne fabričke garancije proizvođača pod sledećim uslovima:

 • da su svi redovni servisni pregledi i radovi na održavanju obavljeni na proizvodu u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika u navedenom vremenskom periodu ili nakon navedenog broja pređenih kilometara ili broja radnih sati od strane ovlašćenog Yamaha servisnog centra sa sedištem kompanije na teritoriji Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije.
 • da na portalu Delta Team postoji digitalni servisni zapis (DSZ); maksimalno dozvoljeno odstupanje od 10% predviđenog vremenskog intervala i/ili 5% predviđenih kilometara ili radnih sati.
 • da postoji dijagnostički zapis na Yamaha servisnom portalu (YDT Portal)
 • da su sve prethodne popravke proizvoda obavljene u ovlašćenom Yamaha servisnom centru koristeći originalne Yamaha rezervne delove;
 • da su originalni Yamaha delovi i Yamalube ulja i maziva korišćeni za održavanje i moguće prethodne popravke
 • da je kvar identifikovan i otklonjen u ovlašćenom Yamaha servisnom centru.

Osim troškova otklanjanja kvarova ili kvarova uzrokovanih greškama u materijalu ili proizvodnji originalnih mehaničkih, električnih ili elektronskih komponenti ili sklopova proizvoda, produžena garancija ne pokriva nikakve druge troškove ili nadoknadu troškova vlasniku proizvod, kao što su, na primer: troškovi transporta vozila do servisa i nazad do vlasnika, korišćenje zamenskog proizvoda, troškovi smeštaja, naknada za izgubljeno vreme ili dobit itd.

Vlasnik vozila na osnovu ovog dokumenta nema pravo:

 • da zameni proizvod novim proizvodom;
 • smanjiti nabavnu cenu;
 • na raskid ugovora o prodaji proizvoda i vraćanja kupoprodajne cene.

Popravka ili zamena komponenti ili sklopova proizvoda na osnovu 'Yamaha produžene garancije', odnosno o trošku DELTA TEAM d.o.o. KRŠKO., ne dovodi do produženja ili obnavljanja 'Yamaha produžene garancije' na ove sastavne delove ili sklopove proizvoda ili na sam proizvod.

Vlasnik vozila nema pravo na bilo kakvu naknadu od DELTA TEAM d.o.o. KRŠKO ako iz bilo kog razloga tokom trajanja 'Yamaha produžene garancije' ne koristi svoja prava.

U skladu sa preporukama i normama proizvođača proizvoda, odgovorno lice ovlašćenog Yamaha servisa odlučuje o načinu popravke kao i o originalnim rezervnim delovima ili sklopovima potrebnim za popravku.

Sve komponente ili sklopovi vozila koji su zamenjeni novim originalnim rezervnim delovima ili sklopovima vlasništvo su DELTA TEAM d.o.o. KRŠKO.

2. Izuzeci od primene 'Yamaha produžene garancije'

'Yamaha produžena garancija' se ne odnosi na takmičarska i „mini“ vozila, električna vozila, vozila koja se koriste za iznajmljivanje, dostavna vozila, vozila koja se koriste za posebne namene (vojna, policija, itd.) i vozila koja se koriste za potrebe auto-škola. Produžena garancija ne pokriva naknadne modifikacije vozila i opreme ugrađene nakon isporuke novog vozila kupcu.

'Yamaha produžena garancija' se ne odnosi na vanbrodske motore koji se koriste u komercijalne i radne svrhe, električne motore (Electric Drive), motore na plovilima koja se koriste za iznajmljivanje, isporuku, plovila koja se koriste u posebne svrhe (vojna, policija, itd.). Produžena garancija ne pokriva modifikacije motora i opreme koje se ugrađuju nakon što se novi motor preda kupcu ili koje se ugrađuju na plovilo.

'Yamaha produžena garancija' ne pokriva otklanjanje kvarova ili kvarova koji su nastali kao rezultat:

 • kvarova uzrokovanih izmenama ili popravkama koje je izvršila treća strana koja nije ovlašćena od strane DELTA TEAM d.o.o. KRŠKO;
 • više sile, požara, sudara ili nesreća;
 • nepravilnog transporta, skladištenja ili nepravilne upotrebe proizvoda;
 • nepravilnog održavanja ili popravke od strane prodavca ili vlasnika proizvoda;
 • nedostatka nege, prekomernog habanja, neblagovremenog uklanjanja oštećenja ili kvarova;
 • upotrebe nečistog i/ili neispravnog goriva, ulja, maziva i drugih tečnosti, sredstava za čišćenje i poliranje osim onih koje preporučuje proizvođač;
 • korišćenja neoriginalnih delova ili neoriginalnih dodataka.

'Yamaha produžena garancija' ne pokriva zamenu potrošnih delova usled normalnog habanja tokom vremena, razne radove podešavanja kao i popravke i usluge koje je propisao proizvođač, a koje se smatraju redovnim održavanjem vozila. Takve popravke se ne smatraju kvarovima i uključuju sledeće (nepotpunu listu): gume, kočione obloge i ploče, čeljusti, sijalice, filtere, delove kvačila, pogonski lanac i lančanike, zaptivke, ulja, rashladnu tečnost i kočionu tečnost, kaiševe, akumulatore, čišćenje ili zamenu svećica, razdelnika, propelera, filtera goriva, filtera ulja, četkica za elektropokretače i PTT motore, pumpi za vodu, anoda, zaptivki itd.

Prava koja proizlaze iz 'Yamaha produžene garancije' gube se u sledećim slučajevima:

 • ako je nedostatak ili nedostatak proizvoda uzrokovan nemarom ili namerno;
 • ako je nedostatak ili nedostatak proizvoda rezultat nepravilne upotrebe proizvoda, sudara, pucanja gume, prirodne katastrofe, prirodnog habanja i/ili habanja, oštećenja izazvanih spoljnim mehaničkim i/ili hemijskim uticajima (bez obzira na uzrok), udari kamena ili drugi uzroci van samog proizvoda;
 • ako nisu poštovana uputstva o upotrebi i održavanju, odnosno ako ovlašćeni Yamaha servis nije izvršio sve redovne servisne preglede proizvoda u predviđenom roku, broju radnih sati ili nakon predviđenog broja kilometara, šta god prvo nastupi, u skladu sa planom održavanja vozila ;
 • ako se identifikacioni broj proizvoda ili broj motora ne mogu pročitati ili se razlikuju od brojeva navedenih u korisničkom priručniku;
 • ako vlasnik ili korisnik proizvoda nije dozvolio ili ne dozvoljava otklanjanje ili popravku nedostatka, kvara ili greške koju je otkrio ovlašćeni Yamaha servis;
 • ako je oštećenje ili kvar popravljen ili je proizvod demontiran, u celini ili delimično, od strane neovlašćenih servisera;
 • ako su u vozilo ugrađeni neoriginalni delovi;
 • ako se proizvod koristi za trke ili bilo koju drugu vrstu takmičenja;
 • ako su napravljene promene na proizvodu koje nisu bile predviđene ili odobrene od strane proizvođača;
 • u drugim slučajevima koji nisu pomenuti u gore navedenim tačkama, ali su u uzročno-posledičnoj vezi sa njima.

Vlasnik vozila nema pravo na bilo kakvu naknadu od DELTA TEAM d.o.o. KRŠKO ako iz bilo kog razloga tokom trajanja 'Yamaha produžene garancije' ne koristi svoja prava.

U skladu sa preporukama i normama proizvođača proizvoda, odgovorno lice ovlašćenog Yamaha servisa odlučuje o načinu popravke kao i o originalnim rezervnim delovima ili sklopovima potrebnim za popravku.

Sve komponente ili sklopovi vozila koji su zamenjeni novim originalnim rezervnim delovima ili sklopovima vlasništvo su DELTA TEAM d.o.o. KRŠKO.

3. Područje važenja

Prava koja proizilaze iz 'Yamaha produžene garancije' vlasnik proizvoda može ostvariti u bilo kom ovlašćenom Yamaha servisnom centru u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu.

Vlasnik proizvoda snosi troškove popravke proizvoda u ovlašćenom Yamaha servisnom centru van granica navedenih zemalja. Vlasnik proizvoda je dužan da u roku od 8 (osam) dana od dana završetka popravke proizvoda, podnese zahtev za nadoknadu troškova nastalih otklanjanjem nedostataka, koji su pokriveni pravima po osnovu 'Yamaha produžene garancije', u roku od 8 (osam) dana od dana završetka popravke proizvoda. Yamaha servisni centar u kome je proizvod popravljen. je izvršio poslednji servis proizvoda pre nego što se pojavio kvar ili kvar. Da bi ostvario pravo na povraćaj novca, vlasnik proizvoda mora da dostavi kopiju originalnog radnog naloga i računa, sa detaljima troškova rada i delova koji su ugrađeni ili korišćeni u proizvodu, kao i rezervnih delova koji su zamenjeni.

4. Početak i trajanje 'Yamaha produžene garancije'

'Yamaha produžena garancija' počinje prvog dana nakon isteka originalne fabričke garancije proizvođača i važi onoliko koliko je navedeno u dokumentu o isporuci proizvoda.

Promena vlasništva nad proizvodom mora biti registrovana kod najbližeg ovlašćenog Yamaha distributera ili servisera. Promena vlasnika nema uticaja na trajanje 'Yamaha produžene garancije' osim ako se ne promeni način korišćenja. 

U slučaju prenosa vlasništva, a time i početka komercijalne upotrebe, produžena garancija prestaje da važi. Kupac produžene garancije nema pravo na povraćaj novca.

5. Obveze korisnika 'Yamaha produžene garancije'

Da bi korisnik 'Yamaha produžene garancije' ostvario svoja prava, mora:

 • odmah prijaviti kvar ovlašćenom Yamaha servisnom centru (najkasnije u roku od 10 dana od njegovog nastanka);
 • obezbediti ovlašćenom Yamaha serviseru pregled oštećene komponente ili sklopa proizvoda i, na zahtev, dati mu sve informacije neophodne za utvrđivanje oštećenja;
 • preduzeti sve što je u njegovoj moći da smanji štetu, spreči da proizvod bude izložen daljem oštećenju i sledi uputstva ovlašćenog Yamaha servisnog centra.

Nepoštovanje navedenih obaveza od strane korisnika ili vlasnika proizvoda dovodi do delimičnog ili potpunog poništavanja 'Yamaha produžene garancije'.

6. Završne odredbe

Prava koja proizilaze iz 'Yamaha produžene garancije' ne utiču na druga prava koja pripadaju vlasniku proizvoda kao kupcu po drugim osnovama.

U cilju ostvarivanja prava po osnovu 'Yamaha produžene garancije', vlasnik je dužan da dozvoli ovlašćenom Yamaha servisu da utvrdi nedostatke pre otklanjanja kvarova.

BUDITE INFORMISANI

Copyright © 2022 Plattner d.o.o. | Ovlašteni diler za prodaju motocikala i drugih proizvoda marke Yamaha, rezervnih delova i servisnih usluga na teritoriji Srbije
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram